จันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3

จันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3

วันนี้ (10 พ.ค. 66) ที่โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนางปิยนุช พุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในวันนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาล นั่นคือ การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย มีกลไกระดับชาติคือคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วาระสำคัญในการประชุมดังกล่าว คือการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายฯ ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ซึ่งได้มีการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศในการจัดทำข้อมูลสถิติที่นำไปสู่การคำนวณตัวชี้วัดเศรษฐกิจ BCG 14 ตัวชี้วัดภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับพื้นที่ใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพัทลุง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts