เชียงใหม่-โรงพยาบาลสวนปรุงจัดโครงการ Play and Learn Camp 2566

เชียงใหม่-โรงพยาบาลสวนปรุงจัดโครงการ Play and Learn Camp 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานเปิด โครงการ Play and Learn Camp 2566 ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี นายแพทย์จักริน ปิงคลาศัย ประธานทีมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ โครงการ Play and Learn Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และปรับสมดุล ระบบประสาทรับความรู้สึกของร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี บุตรหลานของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 คน กิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นและผ่านประสบการณ์จริง

 

Related posts