กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ

กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ

วันนี้ 9 พ.ค.66 นาวาเอก ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ กรมรักษาความ ปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ณ อาคารอเนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ตลอดจนบุตรข้าราชการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพีธีอย่างพร้อมเพียง


สำหรับ พิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตรข้าราชกร ในสังกัดแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาทระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,500 บาท


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการและครอบครัว ในเรื่องค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นไปตามลำดับ สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ มีข้าราชการในสังกัดเสนอขอรับทุนการศึกษา จำนวน 52 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาแล้วทั้ง 52 ราย

ประกอบด้วย ระดับอนุบาลจำนวน 2 ราย ระดับประถมศึกษาจำนวน 21 ราย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน 13 ราย และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 13 ราย
โดยทุนการศึกษาในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากดอกผลเงินสวัสดิการข้าราชการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อการศึกษา จำนวน 147,000บาท

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts