กาฬสินธุ์-เสริมอาวุธทางปัญญาครูสังกัด อบจ.ทุกคนยกระดับรับซี 9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็น “Minndset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” ปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learninig พร้อมอัดฉีดครู บุคลากรในสังกัด อบจ.ทุกคนยกระดับถึงซี 9


วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสรรทัศน์ ประทุมชาติ ผอ.โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ และผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง


นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า ครู บุคลากร เป็นฟันเฟืองสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กนักเรียน ทั้งทางวิชาการและทักษะการดำเนินชีวิต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ในช่วงก่อนที่จะเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครู บุคลากร ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ จากสถานศึกษา 12 แห่ง อบจ.กาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น

 

นางเฉลิมขวัญกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ ในการทำงาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และเกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การจัดการการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน การสอน การจัดบริบทและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และมีการสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการสร้างคนที่มีศักยภาพ


ทั้งนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าว มี ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.ชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “Minndset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” ปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learninig เพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อบจ.กาฬสินธุ์พร้อมที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ครู บุคลากร ทุกคน ได้มีการพัฒนาตนเองและขีดความสามารถ อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีเป้าหมายที่จะเลื่อนวิทยฐานะยกระดับถึงซี 9 ทุกคน

Related posts