จังหวัดสระบุรี/ เตรียมจัดเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ นำรายได้สมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

จังหวัดสระบุรี/ เตรียมจัดเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ นำรายได้สมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส


ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสระบุรี มีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดดำเนินการโครงการฯ ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

ซึ่งจังหวัดสระบุรีกำหนดจัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จุดปล่อยตัว – เส้นชัย หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงทั้งกายและใจ และนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา


จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี โทร.036-340-720,036-340718-9 ในวันและเวลาราชการ

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts