นครนายก – ประชุมหารือเตรียมการออกแบบการวางแผนชีวิตระยะสุดท้าย

จัดประชุมหารือเตรียมการออกแบบการวางแผนชีวิตระยะสุดท้ายและการแสดงเจตนาตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 ในกลุ่มประชาชน เขตสุขภาพที่ 4

ที่ห้องประชุมละออ-เฉลิม ชั้น 4 โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้และส่งเสริมการจัดทำหนังสือ แสดงเจตนาตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ 2550 ในกลุ่มประชาชนเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีพระครูปิยรัตนานุกูล(หลวงพี่ต่อ) เจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์ เป็นประธานภาคีเครือข่ายฝ่ายสงฆ์ และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยกระดับการรับรู้ของสังคม และส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของชีวิต ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งสนับสนุน ให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการปฏิบัติ ในการวางแผนชีวิตระยะสุดท้ายและการแสดงเจตนาตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 โดยสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ

ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันจัดกิจกรรม สื่อสารสาธารณะเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะ ระยะสุดท้ายของชีวิต สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการวางแผนร่วมกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง ที่จะมีการประชุม ทางออนไซต์และออนไลน์ กันอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ละออเฉลิม ชั้น 4 โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts