ปทุมธานี ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ส่ง เยาวชนกลับภูมิลำเนา นำทักษะประสบการณ์ความรู้ กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปทุมธานี ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ส่ง เยาวชนกลับภูมิลำเนา นำทักษะประสบการณ์ความรู้ กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.66 เวลา 10.30 น.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ณ ห้องแสงเดือน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนว่า การที่เยาวชนได้มาร่วมกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะมีโอกาสได้เรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปเสริมสร้างทัศนคติของตน ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อเยาวชน กลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว ขอให้นำทักษะ ประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้างความสุขสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป สำหรับ โครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ได้นำเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา จำนวน 320 คน มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรมเดียวกัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts