ตราด-ไม้รูดเปิดแล้วโครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล ประจําปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ความรู้รักสามัคคี ฟุตบอลไม้รูดคัพ ครั้งที่ ๑๙

ตราด-ไม้รูดเปิดแล้วโครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล ประจําปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ความรู้รักสามัคคี ฟุตบอลไม้รูดคัพ ครั้งที่ ๑๙

เมื่อเวลา 18.00 น.ช่วงเย็นที่ผ่านมา นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล ไม้รูดคัพ ครั้งที่ ๑๙ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ได้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ขึ้นที่สนามกีฬาหญ้าเทียมหมู่ 3 บ้านห้วงโสม ต.ไม้รูดอ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ อิ่มสารพางค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วงโสม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด นายไพวัลย์ ชลาลัย สมาชิก อบจ.ตราดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ตํารวจ ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด

.และชุด ชรป.ประจําหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธี ตามมาตรา 67 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เป็นองค์กรปกครองส่วนตําบลที่อยู่ไกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ได้เล็งเห็นและพิจรณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกําลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะช่วยทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นกําลังใจที่สําคัญของชาติในอนาคตต่อไป


และเพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด จึงได้จัดทําโครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบลขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2566 โดยได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 ประเภท คือ ประเภทประชาชนชายไม่จํากัดอายุ ประเภทประชาชนหญิงไม่จํากัดอายุ ประเภทอาวุโสชาย อายุ 40 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นที่ทําการแข่งขันมี 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นประชาชนชายทั่วไป จํานวน 9 ทีม รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป จํานวน 4 ทีม รุ่นอาวุโสชาย จํานวน 5 ทีม จํานวนทั้งหมด 18 ทีม

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts