ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๐

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๐

⏰ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องแสงเดือน ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 📽

🎉 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๐ โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ดร.กมล รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการโครงการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ครอบครัวอุปถัมภ์ และเยาวชนจากโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีปิดฯ 🎈

🇹🇭 โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดขึ้นจากการที่ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มาแล้วจำนวน ๙,๓๐๕ คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ ๑๖๐ ครอบครัว ปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ ๔๐ นำเยาวชนจำนวน ๓๒๐ คน มาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์

สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๐ มีครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน ๑๔ ครอบครัว เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพักอาศัย จำนวน ๒๘ คน แบ่งเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๑๑ ครอบครัว และครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๓ ครอบครัว ร่วมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเยาวชนจะได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า ได้รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตครอบครัว และพัฒนาสังคมในชุมชนให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบร่มเย็นต่อไป …

🔔🔔🔔

Related posts