ร้อยเอ็ด…หลักเมือง2ร่วมให้กำลังใจกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชมรมรวมมิตรคิดทำดี101ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ “อ้ายซวนน้อง น้องซวนอ้ายเตะฟุตบอล2023″ขณะที่ผบ.มทบ.27ส่งตัวแทนมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม

ร้อยเอ็ด…หลักเมือง2ร่วมให้กำลังใจกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชมรมรวมมิตรคิดทำดี101ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ “อ้ายซวนน้อง น้องซวนอ้ายเตะฟุตบอล2023″ขณะที่ผบ.มทบ.27ส่งตัวแทนมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม

 


วันนี้(30 เมษายน 2566) เวลา 18.30 น. ณ สนามหญ้าเทียมในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเมตตาให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินจำนวน1,000 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 และชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีเน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะสวมชุดกีฬาใส่รองเท้าสตั๊ดมาร่วมกิจกรรมด้วย แต่สมัยนี้ระยะเวลามันล่วงเลยมาหลายปีการขยับร่างกายค่อนข้างต้องระมัดระวัง ชื่นชมทั้ง2ชมรมฯที่จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพและขอให้กำลังใจทุกคน รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าว ก่อนที่จะมอบเงินจำนวน1,000 บาท ให้กับประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 กล่าวว่า กราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในวันนี้ ขอบคุณ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่เมตตามอบหมายให้ จ่าสิบเอกวุฒิพงษ์ คำทา นายสิบสนามยิงปืนช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มทบ.27 นำเงินจำนวน 1,000 บาท เดินทางมามอบให้กับทั้ง2ชมรมฯเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ในนามของทั้ง2ชมรมฯขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้


ด้วยชมรมรวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ร่วมกับชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ โดยการนำของพันตำรวจเอกดร.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายการ “น้องซวนอ้าย อ้ายซวนน้องเตะฟุตบอลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2023 ” โดยการจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลเพื่อสุขภาพขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง สลับสับเปลี่ยนทีมที่จะมาร่วมกิจกรรมกับทางชมรมฯ(การปฏิบัติชมรมฯจะเป็นผู้ประสาน+นัดหมาย)


โดยกลุ่มเป้าหมายเน้นหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ เอกชน มูลนิธิ สามาคม ชมรม สถานศึกษา นักการเมือง สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ เป็นต้น การดำเนินการชมรมฯจะส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล เท่าที่จะสามารถเชิญได้ตามธรรมชาติ และหรือผู้ที่ถูกเชิญจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาตามสมควร

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ๑.เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ๒. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุภาพสร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างองค์กรและภายในองค์กร ๓. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ๔. เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม(โดยการเสียสละเงินส่วนตัวเล็กๆน้อยๆในการลงขันออกค่าสนาม+ค่าน้ำดื่มฯในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเท่าเทียม) และ๕.กิจกรรมดังกล่าวสามารถขยายผลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ความเสียสละ และการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นต้น

อนึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ใช้เงินงบประมาณชมรมฯแม้แต่บาทเดียว หากแต่ใช้เงินส่วนตัวของแต่ละท่านที่มาร่วมกิจกรรมลงขันในการจ่ายค่าสนาม ค่าน้ำดื่มและอื่นๆเท่าที่จำเป็นและเกิดขึ้นจริงเท่านั้น
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ๑.ผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ๒.ผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ๓.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ช่วงท้ายเลขานุการชมรมรวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล กล่าวว่าต้องการาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความเมตตาให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯเสมอมา ขอบคุณเพื่อสมาชิกชมรมฯทั้ง2ชมรมฯที่มาร่วมกิจกรรมด้วยหัวใจเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกันเราจะยึดมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการทำความดี เป็นส่วนเล็กๆในการเติมเต็มให้กับสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งๆขึ้นไป ส่วนครั้งต่อไปเราจะมีการ์ดเชิญหน่วยงาน องค์กร หรือเรียนเชิญใครร่วมกิจกรรมได้โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด สาธุ

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

Related posts