ลำพูน-ชวนเที่ยวงาน “Lumphun CPOT FAIR 2023”งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน 2566

ลำพูน-ชวนเที่ยวงาน “Lumphun CPOT FAIR 2023”งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน 2566

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดงาน”Lumphun CPOT FAIR 2023″ งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน ณ ชั้น G แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า “จังหวัดลำพูนนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมากมายและหลากหลาย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดลำพูน ที่อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในลักษณะของการนำมาพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์ของเป็นที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการสร้างรายได้ขึ้นในพื้นที่ และเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน

ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเดิม ในปี พ.ศ. 2560 – 2565 นั้น ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด คือ มุ่งหมายให้จังหวัดลำพูนเป็น เมืองจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน บนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บนต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนที่เอกลักษณ์โดดเด่นหลายด้าน ลำพูนเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีประเพณีที่โดดเด่นมีอาหารและสินค้าทางวัฒนธรรม ที่หลากหลายและเข้มแข็ง เป็นเมืองที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดงานครั้งนี้ขึ้น
ถือเป็นการเปิดตลาด และสร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ของจังหวัดลำพูน และช่วยกระตุ้นเศษฐกิจของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างสร้างสรรค์

นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมและสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีเรื่องเล่าของชุมชนที่โดดเด่นกว่าที่อื่นๆ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย คือ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราวด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพานิชย์

ผลิตภัณฑ์ CPOT เป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับโฉมสินค้าชุมชน ให้มีภาพลักษณ์ร่วมสมัย เพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนมรดกูมิปัญญาวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาและสืบทอดต่อไป ซึงในจังหวัดลำพูนมีผู้ประกอบการชุมชนคุณธรรม ทั้งหมด 16 แห่ง ใน8 อำเภอที่ได้นำเอาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนะรรมไทย เข้ามาเป็นการประกอบอาชีพ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม และ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมทั้ง 16 แห่ง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน นักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน จังหวัดใกล้เคียง และทั่วประเทศ โดยใช้สถานที่ในการดำเนินงาน คือ ลานโปรโมชั่น ชั้น G  ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 ถึงวันที่ 30  เมษายน 2566 กิจกรรมในงานของแต่ละวัน เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา20.30 น.

โดยกิจกรรมในงาน ทั้งสองวัน ประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) หรือ CPOT, CCPOT จังหวัดลำพูน
การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน/ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม แฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมและซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่นำมาแสดงและจำหน่ายภายในงาน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ภายในงานครั้งนี้ ถือเป็นการทดสอบตลาดและเปิดตัวผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยต้นแบบของจังหวัดลำพูน ในรูปแบบของนิทรรศการ, การนำเสนอสินค้า, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม, การแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยต้นแบบ, กิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยโดยตัวแทนชุมชน, การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนอีกด้วย

นภาพร /ภาพ-ข่าว

Related posts