จ.จันทบุรี จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

จ.จันทบุรี จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกประชาชน เกษตรกรในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว

วันนี้ ( 28 เม.ย.66 ) ที่ เทศบาลตำบลคลองพลู หมู่ 8 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคม องค์กรการกุศล คณะกรรมการเหล่ากาชาด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยให้บริการ และ ประชุมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

พบผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือปัญหาที่เกินศักยภาพในพื้นที่ โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบรถจักยานแก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านจำนวน 75 ถุง / สมาคม องค์กร และภาคเอกชน อาทิ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษา / มูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่

/ สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ / พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์มอบทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก / เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เหล่ากาชาดแจกแว่นสายตายาวฟรีแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสายตา การให้บริการทางวิชาการ การแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น และการบริการของหน่วยงานในภูมิภาคทุกหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts