ฉะเชิงเทรา-“รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖”

ฉะเชิงเทรา-“รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖”

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป , รายงานการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานจ้าง , รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ , การลาไปต่างประเทศของพนักงานส่วนตำบล , สรุปรายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ,

การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และเพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ , การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น , การขอความเห็นชอบการคุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการโอนพนักงานส่วนตำบล ,

การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น , การให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน , การจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (กรณีจ้างครั้งแรก) , การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ระดับต้น) , การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการประเมินผลงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ , การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการเป็นประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ , การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

Related posts