นครนายก – จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 และกิจกรรมรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานประกอบการ

ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย และนันทนาการ บริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมนำ การปฏิญานตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังแรงงาน ต่อต้านยาเสพติด โดยสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และเห็นความสำคัญ ของผู้ใช้แรงงาน ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน

ตลอดจน การสร้างเจตคติที่ดี ในการร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ กิจการ และชุมชนโดยรอบ ภายในงาน ได้มีการรับบริจาคโลหิต จากเหล่ากาชาดจังหวัด นครนายก และโรงพยาบาลนครนายก การปลูกต้นไม้ภายในบริเวณศาลากลาง และจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านแรงงาน และการร่วมสนุกในการตอบปัญหาชิงรางวัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ นินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts