ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566” กระชับความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566” กระชับความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง

วันนี้( 27 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566” ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางอมรรัตน์ เหมือนชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 150 คน เข้าร่วมงาน

เนื่องด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึง คุณความดีของผู้ใช้แรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงนับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่ว่า “แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”

ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกิดความสมานฉันท์ เกิดการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยปีนี้กำหนดรูปแบบการจัด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดูแลน้องๆที่บกพร่องทางการได้ยิน กิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 5 ประเภทกีฬา อาทิ ตีกอล์ฟพื้นบ้าน แข่งขันชักเยอร์ ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดความสมานฉันท์ เกิดการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts