“จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๖”

“จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๖”

⏰ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 📽

👩👱‍♀️ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการ และนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของรัฐสภา และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนด 👩‍🦱🧑‍🦳

🧕 🧓 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ซึ่งกิจกรรมสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของบุคคล ชุมชนและสังคมในภาพรวม เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อไป …

🔔🔔🔔

Related posts