ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับตำบล อำเภอ สู่เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับตำบล อำเภอ สู่เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่ ถนนมะยม – มะขาม หมู่ที่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยมี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหารและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เป็นการใช้พื้นที่สาธารณะดำเนินกิจกรรมเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยในวันนี้กำหนดปลูกต้นมะยมจำนวน 100 ต้น และมะขาม 30 ต้น ใน 2 ฟากถนนมะยม – มะขาม ของอำเภอลาดหลุมแก้ว

ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติ คือการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน โดยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน สร้างอาชีพสร้างรายได้ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts