ลำปาง-ผบ.มทบ.32 มอบใบประกาศเกียรติคุณ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2” ส่งเสริมบุตรหลานกำลังพลให้กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 มอบใบประกาศเกียรติคุณ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2” ส่งเสริมบุตรหลานกำลังพลให้กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวชนิกานต์ หม่องลำปาง บุตร ร้อยตรี สมชาย หม่องลำปาง ตำแหน่ง ประจำ มทบ.32 ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2” โดยโครงการดังกล่าวเป็นความมุ่งหมายและนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการส่งเสริมให้บุตรหลานกำลังพลภายในค่ายได้มีความกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้มัคคุเทศก์น้อยที่ร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอผลงาน และเรียนรู้ทักษะการพูด ผ่านระบบ Online จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดและพัฒนาตนให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหาร ซึ่งทำให้สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ถิ่นฐานตัวเอง ทำให้เกิดความรักความหวงแหนรู้ถึงความเสียสละของบรรพชน ตลอดจนเป็นต้นแบบเยาวชนที่มีคุณภาพ ต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ พันเอก
วิศิษฐ์ บรรณากิจ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะนายทหาร ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts