ร้อยเอ็ด…ตรวจการณ์ภาค 9 (ธรรมยุติ)ลงพื้นที่ตรวจการณณ์คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด ณ วัดวิมลนิวาสจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ตรวจการณ์ภาค 9 (ธรรมยุติ)ลงพื้นที่ตรวจการณณ์คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด ณ วัดวิมลนิวาสจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้( ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดวิมลนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวถวายการต้อนรับและถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๙ (ธรรมยุต) ในพิธีเปิดการประชุมตรวจการณ์คณะสงฆ์ โดยมี นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายสราวุธ ศรีสมวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมถวายสักการะ

ด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงมีคำสั่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ที่ ๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๙ (ธรรมยุต) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๙ (ธรรมยุต) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดออกตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๙ (ธรรมยุต) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ โดยคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๙ (ธรรมยุต) กำหนดออกตรวจการณ์คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts