ปทุมธานี นายกโบว์ลิ่งมุ่งมั่นให้ ทน.รังสิตเป็นเมืองหลวงแพทย์แผนไทย

ปทุมธานี นายกโบว์ลิ่งมุ่งมั่นให้ ทน.รังสิตเป็นเมืองหลวงแพทย์แผนไทย


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานและการให้การรับรองมาตรฐาน ระหว่าง สภาการแพทย์แผนไทย กับ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สภาการแพทย์แผนไทย , เทศบาลนครรังสิต , ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิรวมพัฒน์ ที่ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
ภายในพิธีลงนามมี นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พท.ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต อาจารย์ สถิตเทพ สังข์ทอง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้


ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า สำหรับเทศบาลนครรังสิตเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตามหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังเช่นวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครรังสิตที่ว่า เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่นครรังสิตเผชิญกับสงครามไวรัสโควิด-19 เราผ่านพ้นวิกฤติมาได้ โดยบูรณาการการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์แผนไทย จนเป็นที่ประจักษ์ เราจึงต้องเร่งเข้าสู่ระยะการฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพควบคู่ไปกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจให้กับนครรังสิต


เทศบาลนครรังสิตมีแผนที่จะเพิ่มทรัพยากรด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในพื้นที่นครรังสิต ซึ่งจะเป็นการนำเม็ดเงินมาสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แผนไทย และนำทรัพยากรและบุคลากรที่มีในพื้นที่มาใช้สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลกันและกัน จนเกิดมูลค่าเพิ่มด้านสาธารณสุขอระบบเศรษฐกิจของนครรังสิตได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีแบบแผนที่ชัดเจน


โดยเราจะเริ่มต้นจากการยกระดับเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้สนใจอาชีพนวดไทยที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้เข้าสู่ระบบบริการ ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การรักษากลุ่มโรคต่าง ๆ เช่น Office Syndrome การกายภาพบำบัด หรือการดูแลกลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น เพื่อให้การบริการสามารถรองรับประชาชนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และในอนาคตอันใกล้เทศบาลนครรังสิต มีโครงการในการสร้างสุขภาวะที่ดี อย่างองค์รวมผ่านโครงการศูนย์การแพทย์นครรังสิต ศูนย์การแพทย์แบบปฐมภูมิ ผสมผสานการรักษาโรค พื้นฐานโรคเรื้อรัง ทันตกรรม เเพทย์แผนทางเลือก และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทุกช่วงวัย ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของผมและเทศบาลนครรังสิตในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สร้างพลังในการใช้ชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts