สระบุรี – งานเสวนาและจัดบูธเส้นทางท่องเที่ยว “เสน่ห์ชาติพันธุ์”โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชาติพันธุ์(มีคลิป)

สระบุรี – งานเสวนาและจัดบูธเส้นทางท่องเที่ยว “เสน่ห์ชาติพันธุ์”โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชาติพันธุ์(มีคลิป)

วันทึ่ที่ 24 มีนาคม 2566 ทึ่ลานกิจกรรมชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาและจัดบูธเส้นทางท่องเที่ยว “เสน่ห์ชาติพันธุ์”โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชาติพันธุ์ โดยมี นายกสิเดช จารุเพ็ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยกล่าวว่า งานเสวนาในวันนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ซาติสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืนโดยเน้นการส่งเสริมด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลายส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นช่องทางสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะสามารถก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีได้เล็งเห็นความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระบุรี ที่มีความหลากหลายและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชาติพันธุ์ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกันอย่างบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำควบคู่กับการใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพิ่มมากขึ้น


โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ได้จัดทัวร์จำลองเส้นทางท่องเที่ยว “เสน่ห์ชาติพันธุ์” ขึ้นมาจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อจำลองเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว”เสน่ห์ชาติพันธุ์” และนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สื่อมวลชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 40 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ สื่อมวลชน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ เป็นอย่างดี

***************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts