จ.ระยอง ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

จ.ระยอง ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รอง ผวจ.ระยอง นายณัฐศักดิ์ ดีศรี ท้องถิ่นจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อปท.เข้าร่วมประกอบพิธี

ถวายพานดอกไม้สดสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช ในโอกาสนี้ ผวจ.ระยอง ยังได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีบูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของแต่ละ อปท.ที่มุ่งส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนด้วย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ทุกจังหวัดจึงได้ตัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อปท.ดังกล่าวขึ้น.

Related posts