เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง(เรียนฟรี)

เชียงใหม่-คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง(เรียนฟรี)

ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า คณะฯ ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเยาวชนนอกระบบการศึกษารวมทั้งแรงงานนอกระบบให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษารวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะชีวิต นอกจากทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพที่ได้รับเงินเป็นการตอบแทนในอนาคตจากครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีกำลังทรัพย์ในการจ้างดูแลเป็นการเฉพาะรายหรือในการเป็นผู้ดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งแก่ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 24 มีนาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่มเยาวชนอายุ 18 – 24 ปี ,กลุ่มวัยทำงาน หรือ แรงงานนอกระบบ อายุ 25-50 ปี (ที่ยังไม่มีงานทำหรือรายได้น้อยหรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ) การศึกษาภาคบังคับขึ้นไป (ม.3) เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน สามารถเข้าร่วมการอบรมได้เต็มเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนด มีจิตบริการและทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2565

โครงสร้างหลักสูตรภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติในห้อง Lab 105 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติและฝึกงานภาคสนาม 180 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สถานที่อบรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และแหล่งฝึกตามที่คณะฯ กำหนด

การสนับสนุนระหว่างอบรม เอกสารประกอบการเรียนและชุดฝึกปฏิบัติ
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

รายละเอียดเพิ่มเติม www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=33143
สนใจสมัครได้ที่ https://cmu.to/d9Jc2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 081-9800821, 053-945012, 053-949137 (ในวันและเวลาราชการ)
พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts