ขอนแก่น-เชิญเที่ยวชม”แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ” ภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ขอนแก่น-เชิญเที่ยวชม”แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ” ภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่


เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10  โดยมี รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร คณบดี บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565  ในวันนี้  และขอชื่นชมการจัดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ  ที่ได้จัดงานอีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้บัณฑิต ญาติบัณฑิตมีความภาคภูมิใจ และเป็นสถานที่บันทึกความประทับใจให้กับพวกเขาเหล่านั้น จากรายงานของนักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ตนรู้สึกชื่นชมรูปแบบของการจัดงาน ความร่วมมือร่วมใจ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้เนรมิตภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับบุคคลทั่วไป ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และในครั้งนี้ รูปแบบในการจัดงานก็มีความหลากหลาย แตกต่าง และสวยงาม ไม่เหมือนครั้งที่ผ่าน ๆ มา


ด้าน รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวรายงานว่าในนามของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมจัดทำแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ รู้สึกยินดีและขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้สละเวลาอันมีค่า และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10 ในวันนี้ ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอกล่าวถึงภาพรวมของแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ แห่งนี้ เป็นสถานที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่เชิงท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจน เป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป โดยได้มีการบูรณาการนักศึกษาทุกชั้นปี ของสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ที่ร่วมจัดทำแปลง จึงถือได้ว่าเป็นแปลงที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก และพืชผัก และพืชไร่  ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ได้


ส่วนตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ชั้นปีที่ 3 ชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม แปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ ในธีมงาน “พิธีจุดไฟในกระถางเปิดหมู่บ้านชนเผ่าอินเดียแดงสัมผัสวิถีเกษตรชาวพืชไร่”


แปลงกังหัน ได้เริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2556 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่ ได้เป็นผู้ริเริ่มนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ร่วมกับนักศึกษาปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงแรกนั้น เป็นการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหมวดพืชไร่ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ เพียง 1 ไร่ เท่านั้น โดยพืชที่ปลูก ได้แก่ แก่นตะวันและทานตะวัน เท่านั้น ในครั้งนั้น แม้ว่าจะประสบความสำเร็จไม่มากนัก เนื่องจาก ประสบกับปัญหาด้านงบประมาณ การวางแผนงาน และประสบการณ์

ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาบางประเด็นในปีต่อ ๆ มา และได้ขยายพื้นที่จนเต็ม 5 ไร่ เพิ่มพรรณไม้ดอกที่เหมาะสม และเน้นการพัฒนาด้านฝึกงานเพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างจริงจัง จนในครั้ง ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 ประสบผลสำเร็จค่อนข้างมาก เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างดีจากคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดทำแปลงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทุ่งดอกคอสมอส  มีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทำให้ในครั้งนั้น มีผู้เข้าร่วมชมงาน ไม่น้อยกว่า 40,000 คน โดยรายได้ทั้งหมด ใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา การพัฒนาหมวดพืชไร่ และเป็นทุนในการจัดแปลงกังหันในปีต่อ ๆ ไป แม้ว่าครั้งที่ 9 ครั้งที่ผ่านมา จะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจาก ปัจจัยของสภาพแวดล้อมและโรคระบาดโควิด-19 แต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง


ซึ่งในปีนี้ ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 10  ผู้จัดได้พยายามจัดให้ดี มีความหลากหลาย แตกต่างและสร้างความประทับใจมากยิ่งขึ้น ให้สอดรับกับเป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน และค่านิยมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น SMART โดยเฉพาะ “S” อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) และยังคงวัตถุประสงค์และแนวคิดที่สำคัญไว้ คือ เพื่อฝึกทักษะการผลิตพืชในบริบทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจน เป็นการแสดงความยินดีแก่พี่ ๆ บัณฑิตใหม่และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไปที่รักธรรมชาติ โดยได้มีการบูรณาการนักศึกษาทุกชั้นปี ของสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง และปีสอง รวมกว่า 800 คน ที่ร่วมจัดทำแปลง


ในปีนี้ มีการขยายพื้นที่ในการทำกิจกรรมเต็มพื้นที่ คือ 6.25 ไร่ และพื้นที่โดยรอบอีกประมาณ 3 ไร่ รวมพื้นที่กว่า 10 ไร่  โดยมีการปรับภูมิทัศน์ในหลายจุด และปลูกไม้ดอกและพืชต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คอสมอส ดาวกระจาย ทานตะวัน แก่นตะวัน บลูซันเวีย เสี้ยนฝรั่ง ดอกกระดาษ ถั่วแระ ฟักทองแฟนซี พืชฝักต่าง ๆ รวมทั้ง พืชไร่ ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวไร่ อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวฟ่างมุก ข้าวโพด ปอ กระเจี๊ยบ  และถั่วลิสง พิเศษสุดปีนี้ เรามีโซนสะพานไม้ไผ่กลางบ่อน้ำที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดาวกระจายเหลืองอร่าม สลับกับคอสมอส แปลงสาธิตการปลูกผัก ซุ้มทางเดินน้ำเต้า โรงนาผลผลิตทางการเกษตร ร้านกาแฟ เขาวงกรดต้นข้าวโพด และ มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากนักศึกษา และทุกค่ำคืน มีการแสดงดนตรี รอต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ แปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Related posts