สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ขั้บเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพไทยศตวรรษที่21 รอบรู้สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการทันตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ขั้บเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพไทยศตวรรษที่21 รอบรู้สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการทันตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 (ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ)


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากนางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีเป็นประธานเปิดและมีนางทรรศนีย์ ธรรมาญธนวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดร.เทวินทร์ วารีศรี นักโภชนาการชำนาญการ พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง”การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21″ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางสำหรับสถานศึกษาพัฒนาสู่


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล เสริมสร้างศักยภาพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในการส่งเสริมสุขภาพมีความรู้ความสามารถและทักษะสุขภาพ ก้าวสู่การมีสมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมและขี้แจงแนวทางสำหรับสถานศึกษา พัฒนาให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health LiteracySchool) โดยใช้แนวทางการพัฒนาตามหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน เติบ โตเต็มศักยภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด สสอ.รพช.รพ.สต. สพป สพม. ครูอนามัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก และกลุ่มพัฒนาการส่ง เสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน
**************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts