สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมสุขภาพเด็กเปราะบาง

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมสุขภาพเด็กเปราะบาง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง (เด็กพิเศษพิการ เด็กสถานพินิจ เด็กด้อยโอกาส สามเณร)และได้รับเกียรติจาก นางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง (เด็กพิเศษพิการ เด็กสถานพินิจ เด็กด้อยโอกาส สามเณร)”

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ดำเนินงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงบริการสุขภาพตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วย


บุคลากรจาก ศธจ. สพป. สพม. สสจ. สถานพินิจโรงเรียน โสตศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (สำนักพุทธ) ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษ เจ้าหน้าที่ รพสต. (ที่ดูแลเด็กในกลุ่มเปราะบาง) และผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รวมทั้งสิ้น 105 คน
****************

 

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts