เทศบาลตำบลทับมา เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน”

เทศบาลตำบลทับมา เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566” มีผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทับมา เข้าอบรม จำนวน 80 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง

และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจงานในหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานขิงรัฐ พ.ศ.2561 และให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบรารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย.

 

Related posts