สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย MOUสถาบันดังอู่หั่นด้านซอฟต์แวร์เติมอนาคตให้เด็กไทย

สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย MOUสถาบันดังอู่หั่นด้านซอฟต์แวร์เติมอนาคตให้เด็กไทย

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครูอาจารย์จัดกิจกรรมรับมอบป้ายความร่วมมือ (MOU) เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武汉软件工程职业学院) สถาบันข่งจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สิโนทัย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด แห่งประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือ ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย+จีน ( 中泰合作”中文+职业技能”项目校际合作) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081284486

Related posts