จันทบุรี- มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

จันทบุรี- มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันนี้ ( 29 พ.ย.65 ) ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าสวนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอกาสนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นางดารณี ชากรแก้ว บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคลังปัญญา ผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 / มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565/มอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และรางวัลกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565 / มอบเกียรติบัตรแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมง ระดับเขต

หลังจากนั้นเป็นเรื่องก่อนวาระการประชุม แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจันทบุรีประกอบด้วย นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายนกูล สมบูรณ์ภัทรกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นางอนงค์น้อย หนูเจริญ ตำแหน่ง คลังจังหวัดจันทบุรี นางวนิดา เงินรูปงาม ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดจันทบุรี นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดจันทบุรี // และหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ๆ นายกรีฑา คชโกษัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีย้ายไปดำรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ นายอดิศร สุทธิเลิศ ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ย้ายไปดำรง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ย้ายไปดำรง ตำแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่ระยอง หลังจากนั้นเป็นวาระการประชุม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts