พิษณุโลก กองบิน46 เปิดศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ลดปริมาณขยะให้เหลือศูนย์

กองบิน 46 เปิดศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือศูนย์ และเพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


วันนี้ (29พ.ย.) ที่กองบิน 46 จ.พิษณุโลก นาวาอากาศเอกสิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 เปิดศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ขึ้นเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนกองบิน 46 โดยจะรณรงค์ให้ครอบครัว และกำลังพล ช่วยกันคัดแยกขยะ นำขยะที่มีอยู่ในบ้านเรือนมาเพิ่มมูลค่า ภายใต้แนวคิด Zero Waste ช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เหลือขยะที่นำไปกำจัดน้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์ และยังเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานนำกลับมาใช้ได้อีก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศสีเขียว มีเป้าหมายให้ขยะเหลือศูนย์ภายในปี 2580


ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะในกองบิน 46 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาในการจัดเก็บ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านขยะและการนำขยะไปทิ้ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึงปีละ 60,000 บาท อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรดำเนินการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและยั่งยืน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรขึ้น โดยประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมคัดแยกขยะ นำไปจำหน่าย/กิจกรรมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่เหลือใช้และผ่านการทดสอบคุณสมบัติสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ และกิจกรรมเตาเผาขยะไร้ควัน โดยกองบิน 46 จะมีจุดรับซื้อ เช่น ขวด กระดาษ น้ำมันพืชเก่า (นำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล) และเผาถ่าน


ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts