ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการโครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG”

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการโครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG”

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น G นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการโครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” โดยมีนายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี

เพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้โฟมและพลาสติก ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างแนวคิดให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงกรอบแนวคิด BCG Model และได้ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

การจัดงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจากโครงการฯ ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติตามกรอบแนวคิด BCG (Bio Circular Green) และต้องการให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานแสดงสินค้า ได้เยี่ยมชมต้นแบบของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อสื่อให้เห็นถึงการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดปทุมธานีมาผลิตเป็นสินค้าจากวัสดุธรรมชาติ และคาดหวังว่าในการทดสอบตลาดครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตามกรอบแนวคิด BCG (Bio Circular Green) นั้น สามารถเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดปทุมธานี และช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริโภคในการลดการใช้โฟมและพลาสติกให้หันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts