สระบุรี – คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีรายงานการดำเนินการโครงการกำกับติดตามประเมินผลภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน(มีคลิป)

สระบุรี – คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีรายงานการดำเนินการโครงการกำกับติดตามประเมินผลภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน(มีคลิป)

วันทึ่ 28 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี โดยมี พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการกับ ติดตาม ประเมินผล ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566 ของ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กำหนดให้ แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น 1 ใน 15 ประเด็นเร่งด่วนมีประเด็นย่อย 11 ประเด็น ได้แก่การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การลดป้องกันปัญหาอาชญากรรม การสร้างความสามัคคีปรองดองความรักชาติและความภาคภูมิใจในชาติ การสร้างความยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาการเกษตรระดับตำบล การเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อตำบลเข้มแข็ง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หนึ่งตำบล หนึ่งศูนย์กีฬา หนึ่งกีฬาเด่น โดยผ่านกลไกการร่วมงานของทุกภาคส่วน พื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ 2,380 ตำบล ในปี 2566
************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts