HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมชุมชนร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรมกีฬา ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง

HMC Polymers สนับสนุนกิจกรรมชุมชนร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรมกีฬา ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง


บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรมกีฬา ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง” จัดโดยชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรมให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทาสีเครื่องเล่นออกกำลังกาย และลานกิจกรรมแอโรบิค โดยคุณพรพิมล ใจตั้ง ผู้ประสานงานชุมชมสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบงบประมาณสนับสนุนแด่คณะกรรมการผู้จัดงาน ได้แก่ คุณจีรภา มหาเทพ ประธานชุมชนมาบชลูด คุณจำนงค์ จ้อยทองมูล ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และ พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ ทับแสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 

Related posts