สระบุรี – เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอหนองแคพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ(มีคลิป)

สระบุรี – เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอหนองแคพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ(มีคลิป)

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัย ที่ ประตูน้ำพระศรีศิลป์อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน


สำหรับการลงพื้นที่ของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคัน บริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ รวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิง หน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์


ซึ่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ร่วมประชุมและหาแนวทางการปรับแผนบริหารจัดการน้ำหลังท้ายเขื่อนพระราม 6 เส้นทางคลองระพีพัฒน์ เพื่อแบ่งเบาภาระน้ำที่ไหลจากเขื่อนพระราม 6 ไปยังพระนครศรีอยุธยา หลังทุ่งรับน้ำมีปริมาณน้ำเต็มพื้นที่แล้ว
สำหรับคลองระพีพัฒน์นั้น สายใหญ่มีความยาว 32 กิโลเมตร เริ่มต้นจากประตูระบายน้ำพระนารายณ์ ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อนจะไหลลงมาที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และแยกออกเป็นสองสาย คือ คลองระพีพัฒน์แยกใต้ ระบายน้ำผ่านทางประตูน้ำพระศรีเสาวภาค ออกไปยังอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 28.7 กิโลเมตร ส่วนอีกสายคือ คลองระพีพัฒน์แยกตะวันตก ระบายน้ำผ่านทางประตูน้ำพระศรีศิลป์ และไปสิ้นสุดที่ประตูน้ำพระอินทร์ราชา จังหวัดปทุมธานี ความยาว 36.6 กิโลเมตร โดยสามารถรองรับน้ำจากที่ไหลมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เต็มที่ 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
*****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts