ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังมาแรง นครพนมจัด “วิถีชนเผ่า งานศิลป์ ถิ่นสนุก” ชวนชอป ชิม ชิลล์ ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติจากกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังมาแรง นครพนมจัด “วิถีชนเผ่า งานศิลป์ ถิ่นสนุก” ชวนชอป ชิม ชิลล์ ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติจากกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


จังหวัดนครพนมโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ชวนเที่ยวงาน “วิถีชนเผ่า ศิลป์ ถิ่นสนุก” ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล ยกขบวนผลิตภัณฑ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมจาก 9 ชนเผ่าและ 2 เชื้อชาติ ในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มาจัดแสดงและจัดจำหน่าย พร้อมสร้างต้นแบบหมู่บ้านฮีตสิบสองครองสิบสี่ ที่มีอัตลักษณ์เด่นของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เปิดเผยถึงการจัดงาน “วิถีชนเผ่า ศิลป์ ถิ่นสนุก” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2565 ว่าเป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในเมืองไทย และมุ่งเน้นไห้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยนำจุดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน มาร่วมบูรณาการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


“กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์และวิถีวัฒนธรรม ใกล้เคียงกัน และยังมีความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ผู้ไทย 2) ไทยญ้อ/ไทยย้อ 3) ไทยกะเลิง 4) ไทยแสก 5) ไทยโส้/ไทยกะโซ่ 6) ไทยข่า 7) ไทยอิสาน 8) ไทยโย้ย 9) ไทยกวน และ 2 เชื้อชาติ ประกอบด้วย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และมีวิถีการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถือเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยว และการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด โดยการสืบค้นหาข้อมูลงานประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ ประเพณีดั้งเดิมที่เกือบจะเลือนหายไป นำมารวบรวมไว้เป็นหนังสือและวิดีทัศน์ รื้อฟื้นจัดแสดงถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมซึมซับอนุรักษ์กันต่อไป รวมถึงการสร้างต้นแบบหมู่บ้านฮีตสิบสองครองสิบสี่ ที่มีอัตลักษณ์เด่นของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วย” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าว


สำหรับกิจกรรมในงาน “วิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” นั้น นอกจากจะมีกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่นและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกแล้ว ยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสมนตเสน่ห์แห่งวิถีชนเผ่าอย่างแท้จริง อาทิ การแสดงโปงลาง การแสดงประเพณีแสกแตกสาก และการแสดงชนผ่าไทกะเลิง เป็นต้น
การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสามจังหวัดกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมงาน และพร้อมต้อนรับทุกท่านมาเยี่ยมเยียนได้ทุกโอกาส “เที่ยวให้สนุก สุขทั้งปี” สอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดสนุกได้ที่ สำนักท่องเที่ยวและกีฬานครพนม เพจเฟสบุค : mots.nakhonphanom

Related posts