วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน IOT Fundamental สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน IOT Fundamental สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ห้องประชุมแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน IOT (IOT Fundamental)สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง มีนายชรินทร์ ชูชื่น นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร นายอานุภาพ วาสะสิริ และนายชาคริต รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมเปิดโครงการฯ


ทั้งนี้สืบเนื่องจากความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายที่จะปฏิรูปการอาชีวศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าไปสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ กำหนดให้มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรม ยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย


ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้าน IoT Fundamental สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์” ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้มีทักษะด้าน IoT Fudamental และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต.

Related posts