โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จัดกิจกรรม ค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตพอเพียง”

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จัดกิจกรรม ค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตพอเพียง”

เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะครู และ นักเรียน ส่วนภายในงาน นางพรรณี ศรีสยามไพศาล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวคำรายงาน ต่อจากนั้น ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียน ด้านดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ให้ละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า

กิจกรรม ค่าย “ยุวชนคนคุณธรรม ชื่อสัตย์สุจริต จิตพอเพียง” ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ดำเนินการโดยงานโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล งานศาสตร์พระราชา กลุ่มบริหารวิชาการ และงานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม บ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความสุจริตให้กับผู้เรียน อีกทั้ง ทางโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ จากหน่วยงานภายนอก และชุมชน อาทิเช่น คณะครูจากโรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts