สระบุรี – พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565(มีคลิป)

สระบุรี – พิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565(มีคลิป)

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเป็นกรณีพิเศษให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค–กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ และสนับสนุนเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก) ของจังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในจังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคเงิน เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ หรือบริจาคตัวโค กระบือ


โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 603 รายมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 216 ราย อีกทั้งยังมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการกว่า 387 ราย


ปัจจุบัน จึงถือได้ว่าโครงการฯ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมซนได้มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใส่ไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น


การจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้ มีการดำเนินงานมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วยการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร จำนวน 85 ราย ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบสัญญายืมโค-กระบือเพศเมียเพื่อการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 2 ราย และ มอบโค เพศเมีย จำนวน 2 ตัว ซึ่งได้นำมาจัดพิธีไถ่ชีวิตในวันนี้ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในจังหวัดสระบุรีต่อไป

****************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts