โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจัดโครงการอบรมให้ความรู้อันตรายจากสารเคมีเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล และการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจัดโครงการอบรมให้ความรู้อันตรายจากสารเคมีเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล และการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมให้ความรู้อันตรายจากสารเคมีเบื้องต้น และการปฐมพยาบาล และการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล ให้แก่บุคลากรและเยาวชนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีอย่างถูกต้อง และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากได้รับอันตรายจากสารเคมี และซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลจากการเกิดอุบัติภัยของโรงงานอุคสาหกรรมเพื่อลดความตื่นกลัวและระงับเหตุได้อย่างปลอดภัย

 

Related posts