สระบุรี – Kick Off “การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย” มุ่งลดการสูญเสียและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คลิป)

สระบุรี – Kick Off “การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย” มุ่งลดการสูญเสียและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(คลิป)

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางวรรณภา อุ่นอารมณ์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี พันเอก(พิเศษ)กฤษณพงศ์ อินทรกำแหง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี นายเสรี รัตนพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี นางกนกนภา ทัพหล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีพร้อมคณะร่วมกับอำเภอเมืองสระบุรี แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สภ.เมืองสระบุรี ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานเกียวข้องบูรณาการร่วมกันจัดให้มีการเปิดการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครื่อข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายจังหวัดสระบุรี และโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ ZOOM โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ร่วมจัดกิจกรรม


อุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล และจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ การขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร ประกอบกับผู้ขับขี่มีพฤติกรรม การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายและโครงการรณรงค์ ขับขี่ ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรม/ความปลอดภัยทางถนน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนผู้ขับขี่ ในเรื่องกฎหมายจราจรการรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะชับขี่ยานพาหนะ และเกิดแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนฺนต่อนักเรียนในโรงเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้มอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลายให้กับโรงเรียน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วในเขตชุมชนและสถานศึกษา
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts