ผู้ว่าฯเลย เข้มรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการใช้ทางม้า

ผู้ว่าฯเลย เข้มรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการใช้ทางม้าลาย เพื่อลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินผู้ใช้รถใช้ถนน

วันที่ 21 ก.ย.65 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย จังหวัดเลย ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเลย ถนนร่วมใจ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทเลย ขนส่งจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สภ.เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาเลย ป้องกันจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย ภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ภาครัฐได้เร่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น “สวมหมวกนิรภัย 100 % และมาตรการกวดขันวินัยจราจร” และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ปรับปรุงทางข้าม หรือแก้ไขจุดเสียงต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย อย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย อย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องเร่งสร้างการร่วมแรง ร่วมใจให้เกิดการตระหนักรู้สู่สาธารณชน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้สูงอายุ คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน เป็นต้น

เพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และการเสียชีวิตจาอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจรทั้งหมด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยควบคู่กันไป โดยให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่างเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป

นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย จึงได้ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100 % และมาตรการกวดขันวินัยจราจร” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

สำหรับการจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในวันนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้บูรณาการระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ Zoom จากถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเลย ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยสนับสนุนระบบการถ่ายทอดสด

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

Related posts