🏓SPRC สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระยอง 2565

🏓SPRC สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระยอง 2565

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท แก่โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประจำปี 2565 กีฬาเทเบิลเทนนิส จัดขึ้นวันที่ 17-18 กันยายน ณ สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก สจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย SPRC และประธานชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส จังหวัดระยอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

🤝โครงการดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองร่วมกับชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขัน เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดระยองได้มีโอกาสแสดงทักษะ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถภาพด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส ตลอดจนได้รับความรู้ในกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าวตามแบบหลักมาตรฐานสากลอย่างเต็มศักยภาพ

💙SPRC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ผู้คนออกกำลังกายมากขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเทเบิลเทนนิส SPRC ซึ่งมีชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสในนาม Spinning Star โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เยาวชนใส่ใจการออกกำลังกายพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
#SPRC

Related posts