ศาลจังหวัดสระบุรี/จัดโครงการ”ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย ” ประจำปี2565

ศาลจังหวัดสระบุรี/จัดโครงการ”ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย ” ประจำปี2565


วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา09.00น. นายไกรสร อ่อนคำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานโครงการ”ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย” ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้ประนีประนอม นำโดยคุณ แววตา หัฎฐะพงศ์ ผู้แทน ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 ราย มีนางสาว สุพิชานัญ นิติวิรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน


ตามที่ศาลยุติธรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี2563-2564 ได้มีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 โควิด-19 ได้แพร่ระบาดในการจัดโครงการฯ ไม่ได้จัดการทำโครงการฯการให้ความรู้ วันนี้การผ่อนปนและได้มีการรักษาระยะห่างและป้องกัน ตามมาตราการ new normal


ซึ่งในการจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองท้องที่ เป็นส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้อง หลังฟ้อง และไกล่เกลี่ย ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดี ได้เจรจายุติข้อพิพาท ที่เกิดขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม เป็นการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยและประนี ประนอม ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts