PTTMCC สานเสวนาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง

PTTMCC สานเสวนาชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 – บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด (PTTMCC) ได้จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ณ ศาลา SML บ้านประชุมมิตร เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และเพื่อเป็นการสื่อสาร สื่อความให้ชุมชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ PTTMCC และการดำเนินธุรกิจของ PTTMCC ในด้านต่างๆ ทั้งความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจในการดำเนินกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BioPBS มาตรการด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิ อำไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายโนบุโอะ มัตซึดะ ผู้จัดการโรงงานเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังได้ได้รับเกียรติจาก นางจุรี น้อยแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่1, นายรังสรรค์ ปะสิ่งชอบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1, และผู้แทนชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนประชุมมิตร, ชุมชนล้อเกวียน, ชุมชนสี่กั๊ก, ชุมชนพยูน4, ชุมชนแผ่นดินไทย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

PTTMCC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสานต่อการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบเป็นหลัก และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts