เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 631 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนผู้ประสบภัย เข้าร่วมพิธี

ตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอรับการสนับสนุนสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 631 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น เกิดภัยในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 631 ครัวเรือน

ประกอบไปด้วย อำเภอหนองไผ่ มีบ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 540 ครัวเรือน และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีบ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 91 ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 631 ครัวเรือน ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 631 ชุด

โดยขณะนี้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันการสำรวจความเสียหายในด้านอื่นๆและจังหวัดเพชรบูรณ์ได้การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts