สระบุรี – ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด(มีคลิป)

สระบุรี – ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด(มีคลิป)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทของผู้ให้บริการ คือ บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และบริษัท ออโรส จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

โดยได้กำหนตจัดการประชุมเพื่อประขาสัมพันธ์และขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการออกแบบรายละเอียดงานพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และผลการคัดเลือกงานที่มีความจำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลางที่ จะนำไปออกแบบรายละเอียด และร่างการออกแบบรายละเอียดงานพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จำเป็นเร่งด่วน พร้อมเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หอการค้า สภาวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts