สระบุรี – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565(มีคลิป)

สระบุรี – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565(มีคลิป)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์ อปพร.กลาง คณะกรรมการมูลนิธิ อปพร. และ อปพร. ในสังกัดศูนย์ อปพร. กลาง จำนวนทั้งสิ้น 181 คน มีนายวิชัย ศรีขวัญ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี


ในการจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนากิจการ อปพร. ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้นำ อปพร.สามารถนำนโยบายของศูนย์ อปพร. กลาง ไปขยายผลให้แก่ อปพร. ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร


ผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวน ทั้งสิ้น 181 คน ประกอบด้วย ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์ อปพร.กลาง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิ อปพร. จำนวน 11 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดศูนย์ อปพร. กลาง จำนวน 16 คน ผลที่จะได้รับ ศูนย์ อปพร. กลางมีแนวทางการพัฒนากิจการ อปพร. ในระดับพื้นที่ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้นำ อปพร.สามารถเป็นแกนหลักในการนำนโยบายของศูนย์ อปพร. กลางไปขยายผลให้แก่ อปพร. ได้ครอบคลุมพื้นที่ ผู้นำ อปพร. สามารถนำความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
*******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts