บีแอลซีพี จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านหนองละลอก ป่าชุมชนของคนระยอง ด้วยการเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

บีแอลซีพี จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านหนองละลอก ป่าชุมชนของคนระยอง ด้วยการเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

6 สิงหาคม 2565 – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ บ้านหนองละลอก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากร แหล่งอาหารให้แก่ชุมชนโดยรอบ

นายสุพจน์ กองศักดิ์ ผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า “บีแอลซีพีร่วมสนับสนุนโครงการป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 โดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการปลูกป่าเขาจอมแห โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั่น โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นต้น โครงการเหล่านี้ล้วนแสดงถึงพันธกิจที่เด่นชัดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance)

บีแอลซีพีต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะผืนป่ามีความสำคัญต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายของพรรณพืช อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยั้งมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)”

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Related posts