BST ห่วงใย..ใส่ใจสุขภาพชุมชน จัดโครงการ “มหกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST ประจำปี 2565”

BST ห่วงใย..ใส่ใจสุขภาพชุมชน จัดโครงการ “มหกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST ประจำปี 2565”

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ได้จัดทำแผน ร่วมกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดทำโครงการ “มหกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST ประจำปี 2565″ ในระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. จัดพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมีคุณอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และคุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) กล่าววัตถุประสงค์โครงการ

ในการออกหน่วยให้บริการเชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวม 7 แห่ง และมีแผนออกให้บริการรวม 13 ครั้ง โดยมุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพพี่น้องชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมุ่งหวังให้พี่น้องชุมชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการดูแลรักษาในกรณีเจ็บป่วยได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่าย จึงได้มีการจัดทำโครงการ “มหกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST” ออกให้บริการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

BST มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST จะเป็นทางเลือกในการให้บริการที่เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน และสุขภาพที่ดีของพี่น้องชุมชนต่อไป

#BST #สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณค่า

Related posts