สมุทรสงคราม-จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิต

สมุทรสงคราม-จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิต


ที่วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส อำเภออัมพวา พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน

และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ โดยกรมศาสนามอบหมายให้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด ทำบุญตักบาตร น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิต นำไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

กวีชัย/สมุทรสงคราม

Related posts